Tropicomyia styricicola (Sasakawa), 1954

画像01
0311 0311 0311
登録番号
OMNH TI 311
登録年月日
2006
学名
Tropicomyia styricicola (Sasakawa), 1954
和名
目名Diptera
科名Agromyzidae
原著者Mitsuhiro Sasakawa
命名年1954
原記載論文タイトルNeue Agromyzidae aus Japan, V.
原記載雑誌等Transactions of the Shikoku Entomological Society
原記載巻号頁4(3): 35-49.
タイプの種類(ホロタイプ他)と雌雄male
タイプ産地他ラベル記載事項Omogo, Ehime Pref., Japan
保存形式
(乾燥、液浸、プレパラート他)
dried
パラタイプ
備考種名リストへ戻る