Phytomyza helianthi Sasakawa, 1955

画像01
0361 0361 0361
登録番号
OMNH TI 361
登録年月日
2006
学名
Phytomyza helianthi Sasakawa, 1955
和名
目名Diptera
科名Agromyzidae
原著者Mitsuhiro Sasakawa
命名年1955
原記載論文タイトルNew Agromyzidae from Japan, IX. Six new species of the genus Phytomyza.
原記載雑誌等Scientific Reports of the Saikyo University, Agriculture
原記載巻号頁7: 26-34.
タイプの種類(ホロタイプ他)と雌雄male
タイプ産地他ラベル記載事項Kotoni, Sapporo-gun, Hokkaido, Japan
保存形式
(乾燥、液浸、プレパラート他)
dried
パラタイプ
備考種名リストへ戻る