Phytomyza esakii Sasakawa, 1955

画像01
0357 0357 0357
登録番号
OMNH TI 357
登録年月日
2006
学名
Phytomyza esakii Sasakawa, 1955
和名
目名Diptera
科名Agromyzidae
原著者Mitsuhiro Sasakawa
命名年1955
原記載論文タイトルNew Agromyzidae from Japan, VI.
原記載雑誌等Kontyu
原記載巻号頁22(3/4): 59-64.
タイプの種類(ホロタイプ他)と雌雄male
タイプ産地他ラベル記載事項Mt. Daihi, Kyoto Pref., Japan
保存形式
(乾燥、液浸、プレパラート他)
dried
パラタイプ
備考種名リストへ戻る