Phytomyza deutziae Sasakawa, 1957

画像01
0354 0354 0354
登録番号
OMNH TI 354
登録年月日
2006
学名
Phytomyza deutziae Sasakawa, 1957
和名
目名Diptera
科名Agromyzidae
原著者Mitsuhiro Sasakawa
命名年1957
原記載論文タイトルDescriptions of two new Phytomyza-species from Mt. Nachi, Japan (Diptera, Agromyzidae).
原記載雑誌等Akitu
原記載巻号頁6(4): 90-92.
タイプの種類(ホロタイプ他)と雌雄female
タイプ産地他ラベル記載事項Mt. Nachi, Wakayama Pref., Japan
保存形式
(乾燥、液浸、プレパラート他)
dried
パラタイプ
備考種名リストへ戻る