Phytomyza akebiae (Sasakawa), 1954

画像01
0349 0349 0349
登録番号
OMNH TI 349
登録年月日
2006
学名
Phytomyza akebiae (Sasakawa), 1954
和名
目名Diptera
科名Agromyzidae
原著者Mitsuhiro Sasakawa
命名年1954
原記載論文タイトルNew and unrecorded Agromyzidae (Diptera) from Japan, IV.
原記載雑誌等 Kontyu
原記載巻号頁20(3.4): 55-61.
タイプの種類(ホロタイプ他)と雌雄female
タイプ産地他ラベル記載事項Shimogamo, Kyoto, Japan
保存形式
(乾燥、液浸、プレパラート他)
dried
パラタイプ
備考種名リストへ戻る