Japanagromyza yanoi (Sasakawa), 1955

画像01
0303 0303 0303
登録番号
OMNH TI 303
登録年月日
2006
学名
Japanagromyza yanoi (Sasakawa), 1955
和名
目名Diptera
科名Agromyzidae
原著者Mitsuhiro Sasakawa
命名年1955
原記載論文タイトルA new species of Melanagromyza from Shikoku, Japan (Diptera: Agromyzidae).
原記載雑誌等Transactions of the Shikoku Entomological Society
原記載巻号頁4(5-6): 87-89.
タイプの種類(ホロタイプ他)と雌雄female
タイプ産地他ラベル記載事項Dogo, Matsuyama, Ehime, Japan
保存形式
(乾燥、液浸、プレパラート他)
dried
パラタイプ
備考種名リストへ戻る